Bla… Bla… //Đang viết

I. Cài nhanh Devilbox:

Nếu muốn xem nhanh thì xem cái hình, đọc thêm thì liên hệ http://devilbox.org/ nhé

Thôi thì cài nhanh nào.

Mình mặc định là mấy bạn có docker rồi nhé, nếu không có thì cài ở https://docs.docker.com/get-docker/

Bước 1: Clone nó về (Get the Devilbox)

Bước 2: Tạo và chỉnh sửa biến môi trường (Create docker-compose environment file)

Mặc định là nó dùng PHP 7.3 nhưng môi trường mình làm việc cần 7.4 nên mình bật PHP 7.4 lên :

1
2
3
4
5
6
7
8
### 
### 1.1 Choose PHP Server Image
###_
#PHP_SERVER=7.1
#PHP_SERVER=7.2
#PHP_SERVER=7.3
PHP_SERVER=7.4 <= #Enable PHP 7.4
#PHP_SERVER=8.0

Và sao đó mình sẽ save lại.

Bước cuối cùng: là start container. ( Start docker )

Chạy lệnh

1
docker-compose up

ngay tại thư mục bạn clone devilbox về.

Thế là gần như xong bước phần cài đặt.