Ở đây Khoản sẽ chia sẻ một số sách Khoản đã có và thường xuyên nghe lại khi rảnh nhé:

Thịnh vượng tài chính tuổi 30:

Phần 1:
Phần 2: