f97

Ai là ai chẳng quan trọng nữa rồi!
Chỉ là một vài ghi chú nhỏ cho tuổi trẻ đầy thi vị của tôi.