👋 Hey, mình là Khoản

Vẫn từng nghĩ mình đã sống một cuộc đời đáng sống nhưng những năm rồi vừa quay đi, đến khi quay lại thì người ta bỏ tôi đi rồi.

My Year of Reformation

Terminate Loading

Loading...